banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Veoautojuhid

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Veoautojuhid Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Veoautojuhid,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Veoautojuhid

OLULISED MOMENDID

 • Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, suhtlusoskust ja vastutustunnet.
 • Võimalus sõita kodu- ja välismaal muudab töö väga vaheldusrikkaks.
 • Rahvusvaheliste vedude puhul on vajalik võõrkeelte oskus.

TÖÖ ISELOOM

Veoautojuhid teostavad nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist veoste vedu. Nad toimetavad kauba õigeaegselt sihtkohta, järgides väga täpselt transpordifirma, kauba tellija ja kauba saaja poolt antud juhiseid, samuti valdkonda puudutavaid seadusi.

Veoautojuht võtab kauba tehasest või laost peale selle edasitoimetamiseks sihtkohta või edasiseks transportimiseks laeva, lennuki või rongiga. Sihtkohas viib veoautojuht saabunud kauba lattu, poodi või otse kliendile. Ühest piirkonnast teise sõites on otstarbekas peale kauba mahalaadimist sihtkohas võtta peale uus kaup, et mitte tühjalt tagasi sõita.

Tööle asudes peab kõigepealt üle kontrollima kütusevaru ning auto tehnilise korrasoleku - pidurid, tuled, klaasipuhastid, tulekustutid ja muud ohutusvahendid peavad olema töökorras, peeglid väljareguleeritud ja kaup nõnda kinnitatud, et see liikuma ei pääseks. Samas suuremates transpordiettevõtetes on need tööülesanded jaotatud ning veoautojuhi vastutusala auto tehnilise valmisoleku osas väiksem.

Kui kõik on korras, teavitavad ettevõtetes töötavad autojuhid vedude eest vastutavale isikule tööks valmisolekust ja teeleasumisest. Kauba transportimisel peavad alati kaasas olema juhi-, sõiduki- ja veose dokumendid. Veoautod on suured ja rasked, mistõttu on eriti oluline tähelepanelikkus liikluses. Kõige ohutum on pikamaasõitudel hoida ühtlast kiirust ja teha võimalikult vähe manöövreid. Järjest tähtsamal kohal on ka keskkonnasäästlikkus.

Kaugsõiduautojuhid viibivad kodust eemal päevi või nädalaid. Tänapäevastel kaugsõiduautod on varustatud magamisasemega kabiini tagaosas.

Eriveoste puhul peab juht teadma veoste laadimise iseärasusi ja vedaja esindajana vastutama veose ohutu kättetoimetamise eest. Aruandlus toimub vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale. Iga päev kaupa laiali vedavate autojuhtide ülesannete hulka võib kuuluda ka müügitöö - klientide tellimuste vastuvõtmine ja ettevõtte esindamine.

Veoautojuhid peavad oma töös juhinduma järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest:

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid – tööaeg

Enamus tänapäeva veoautosid on mugavad, eriti kaugsõiduautod. Mugavad istmed, hea ventilatsioon ja kaasaegne kabiinisisustus võimaldavad füüsiliselt vähenõudvaid töötingimusi. Kaupade laadimine, pikad sõidutunnid, halvad ilmastiku-, tee- ja liiklusolud võivad osutuda autojuhi jaoks küllaltki koormavaks.

Tööd raskendavad tegurid on tee- ja ilmastikuolude vaheldumine, ebakorrapärased töö-, sõidu- ja puhkeajad ning kõrgendatud vastutusest ja riskist põhjustatud pinge. Vibratsioon, müra, heitgaasid ja pidev töö istuvas asendis võivad põhjustada tervisekahjustusi, kutsehaigusi (nt radikuliit, kopsuvähk).

Kohalikke vedusid teostavad veoautojuhid peavad tööpäeva alustama sageli väga vara hommikul, et värske kaup poodide lahtitegemise ajaks kohale jõuaks. Nädalalõpud ja riiklikud pühad võivad samuti olla töised, eriti kehtib see toidukaupu vedavatele veoautojuhtidele. Kaugsõiduautojuhid on teel mitmeid päevi, misjärel on ettenähtud mitmepäevane puhkus. Tihti tuleb oodata väga pikalt ülepääsu riigipiiridel.

Töö on seotud teenindamisega, mis eeldab korrektset välimust, suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, kannatlikkust, võimet tulla toime erinevate inimestega. Veoautojuhtarvestab teiste liiklejatega ja suhtub neisse lugupidavalt.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Veoautojuhi töös on möödapääsmatu vajaliku kategooria autojuhilubade olemasolu. Tööle võtmisel eelistatakse eelnevate rikkumisteta ja kogenuid autojuhte. Tähtis on ka hea suhtlemisoskus ja teeninduskultuuri tundmine. Kaugsõiduautojuhid peavad olema iseäranis hea tervisega ja kindlasti hoiduma sõitmisest haigena. Kontrollimiseks tuleb kõigil veoautojuhtidel käia regulaarselt arstlikus kontrollis, kus testitakse nende üldtervislikku seisundit, samuti nägemist ja kuulmist.

Veoautojuhi üldoskuste ja –teadmiste alla kuuluvad transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused, seadusandlus (kutsealaga seonduvad õigusaktid, tööõigus), töökeskkonna ohutus (tööhügieen, töötervishoid, tuleohutuse nõuded ja tulekustutusvahendite kasutamine, esmaabi), keskkonnakaitse (sõidukitest tulenevate ohtude vältimine, keskkonda vähem ohustavad sõiduviisid), suhtlemisoskus ja teeninduskultuur (eesti keel ja kaks võõrkeelt algtasemel), arvuti kasutamine, kindlustus ja kutse-eetika.

Veoautojuhid põhioskused ja –teadmised on sõiduki üldehitus, tehnoseisund ja varustus, veoste veokorralduse alused ja veoste veo korraldust reguleerivad õigusaktid ning eeskirjad, veose ja sõiduki kasutamisega seonduvad dokumendid, veoste laadimine ja kinnitamine, autojuhi ja asjaomaste ametiisikute õigused, kohustused ja vastutus, töö-, sõidu- ja puhkeaeg, sõidumeeriku kasutamine, maanteekaardi lugemine ning tegutsemine ohu- ja eriolukorras.

Kasulikeks lisaoskusteks on veoautojuhile kindlasti järgmised kvalifikatsioonid:

 • suuremõõduliste ja raskekaaluliste veoste vedu
 • ohtlike ainete vedu
 • kiiresti riknevate ainete vedu.

Veoautojuhtidele tulevad nende töös kasuks järgmised isikuomadused ja võimed:

 • Iseseisvus ja otsustusvõime.
 • Suhtlemis- ja teenindusvalmidus
 • Viisakus, tähelepanelikkus, sallivus
 • Loogiline mõtlemine
 • Kohanemisvõime, pinge- ja stressitaluvus
 • Koostöövõime, koostöövalmidus
 • Vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin)
 • Emotsionaalne stabiilsus
 • Hea mälu
 • Hea väljendusoskus ja selge diktsioon
 • Õpivalmidus, arenemisvalmidus
 • Kontsentreerumisvõime.

Veoautojuhina ei saa töötada alkoholi- ja narkosõltlased. Halva nägemise, südamehaiguste ja/või langetõve korral pole samuti soovitav kutsealal töötada.

Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded on reguleeritud sotsiaalministri 2001. aasta määrusega nr 76.

Veoautojuhi kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Veoautojuht peab läbima autoveoseaduses ettenähtud ametikoolituse. Autojuhi koolitus toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud autokoolis statsionaarses õppevormis päevase või õhtuse õppeajaga. Väljaõpet pakuvad ka suuremad transpordifirmad.

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on B; C- või C1 kategooria auto ja/või BE, CE- või C1E kategooria autorongi juhiluba ja vastava ametikoolituse läbimine.

Soovitav haridustase veoautojuhi kutsekvalifikatsiooni tõendamisel on vähemalt põhiharidus, rahvusvaheliste vedude puhul keskharidus.

Veoautojuhiks saab õppida Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis. Keskhariduse baasil kestab õpe ühe aasta. Viljandis saab veoautojuhi eriala omandadaautode remondi eriala raames, õppe kestab 3 aastat, mille jooksul omandatakse kutsekeskharidus põhihariduse baasil. Nende koolidega teevad tihedat koostööd ka kutseliidud, pakkudes erinevaid praktikavõimalusi.

Üldhariduskoolis tuleb tulevastel veoautojuhtidel pöörata tähelepanu tööõpetusele ja võõrkeeltele.

TÖÖVÄLJAVAATED

Veoautojuhid leiavad tööd sise- ja välisvedudega tegelevates transpordifirmades.

Statistikaameti andmetel oli 2003. aastal transpordisektoris raudtee- ja muu maismaatranspordialase põhitegevusega tegelevaid ettevõtteid kokku 1555. Maismaatranspordi tegelevate töötajate arv oli 15 744 (sealhulgas regulaarne ja muu sõitjate maismaavedu, taksovedu ning kaubavedu maanteedel).

Seoses Euroopa Liiduga ühinemisega ja elukvaliteedi tõusuga on täheldatav ka suurenev nõudlus transporditeenuste järele.

Transpordisektori probleemidena nähakse pingelist konkurentsiolukorda, kvalifitseeritud tööjõu puudust ja sektori madalat populaarsust. Probleemiks on ka autojuhtide kaadri vananemine, mis avab uusi võimalusi noortele.

LÄHEDASED AMETID

Veoautojuhi lähedased ametid on ühistranspordiveoki juht, kraanajuht, tõstukijuht, samuti autolukksepp ja logistik.

PALK JA SOODUSTUSED

Transpordisektori ettevõtetes on kasutusel peamiselt põhipalga ja tulemuspalga kombinatsioon ning põhipalk. Lisatasudena võidakse maksta ka tulemuspalka, tingimusel, et see ei ohustaks liiklusturvalisust. Tasustamine on valdavalt tunnitasu põhine, millele lisanduvad preemiad tulemusliku töö ja staa˛i alusel. Rahvusvaheliste vedude puhul lisanduvad päevarahad. Peamised soodustused töötajate motiveerimiseks lisaks palgale on koolitused, mobiiltelefoni kasutamise võimalus ja ületunnitasu.

Veoautojuhi keskmine brutopalk (ilma lisatasudeta) on transpordisektoris kõige kõrgem, olles 2006. aastal vahemikus 9000-10000 krooni.

TÄIENDAV INFO

Soovitusliku kutsekvalifikatsiooni omistamisega maanteetranspordi valdkonnas tegeleb Eesti Rahvusvaheliste Autovedude Assotsiatsioon, kuhu kuulub 444 ettevõtet.

Autoettevõtete Liit koondab 43 sisevedudega tegelevat firmat.

Veoautojuhte koondab Eesti Transpordi- ja Teetööliste Ametiühing, mis on Eesti üks suuremaid ja tugevamaid kutseliite. Veondusala töötajatest 3100 (neist 2500 töötajat reisijateveo poole pealt) kuulub ametiühingusse, moodustades ühingu liikmeskonnast 61%.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Postiaadress: Narva mnt 91, Tallinn
Tel: 606 20 40
www.eraa.ee

Autoettevõtete Liit
Postiaadress: Magasini 31, 10138 Tallinn
Tel: 6 412 511
E-post: al@autoettevoteteliit.ee
www.autoettevoteteliit.ee

Eesti Transpordi- ja Teetööliste Ametiühing
Postiaadress: Kalju 7-1, 10414 Tallinn
Tel: 6 41 31 39
E-post: etta@etta.ee
www.etta.ee

Kutseala hõive

VEOAUTOJUHID 2003.a. seisuga (Statistikaameti andmed)

Veoautojuhid ISCO – 8324

7 976

KOKKU

7 976

 

 

 

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Veoautojuhid ISCO – 8324

117

562

509

2005

Veoautojuhid ISCO – 8324

157

559

456

2006

Veoautojuhid ISCO – 8324

236

365

294

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 03. 2008. 08:53