banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded

Matemaatika lõpueksami ülesanded eesti keeles

Matemaatika lõpueksam 2009 aastal (PDF)
Ülesanded ; Vastused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2008 aastal (PDF)
Ülesanded variant A, B ; Vastused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2007 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2006 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2005 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2004 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2003 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2002 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2001 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2000 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 1999 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------

 

Matemaatika lõpueksami ülesanded по-русски

Matemaatika lõpueksam 2009 aastal (PDF)
Ülesanded
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2007 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2006 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2005 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2004 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2003 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2002 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2001 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2000 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 1999 aastal (PDF)
----------------------------

Nõutavad teadmised ja oskused

Eksamiülesannete koostamisel lähtutakse riiklikus õppekavas esitatud matemaatika ainekava nõuetest, mille kohaselt põhikooli lõpetaja teab ja tunneb:

 • ratsionaalarve,
 • võrrandite lubatavaid teisendusi, ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja murdvõrrandeid, ruutvõrrandi lahendivalemit ja lahendite omadusi,
 • kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi,
 • ühe tundmatuga lineaarvõrratust ja sellelubatavaid teisendusi,
 • täisarvulise negatiivse astendajaga astme mõistet,
 • kaksliikmete summa ja vahe korrutise ning kaksliikmete summa ja vahe ruudu valemeid;
 • lihtsamaid funktsionaalseid seoseid (võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon) ning nende graafikuid,
 • statistiliste andmete esitusviise ja lihtsamate arvkarakteristikute arvutamist,
 • sündmuse tõenäosuse mõistet, tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, nendevahelisi seoseid ja omadusi, pindala (ruumala) arvutamise eeskirju,
 • matemaatilist sümboolikat ja terminoloogiat;


põhikooli lõpetaja oskab
:

 • arvutada ratsionaalarvudega ja rakendada neid ülesannete lahendamisel, kaasa arvatud protsendi mõiste kasutamine,
 • teisendada lihtsamaid ratsionaalavaldisi ning arvutada nende väärtusi muutujate etteantud väärtuste järgi,
 • lahendada ja ülesande andmete järgi koostada võrrandeid ja võrrandisüsteeme, ning kontrollida saadud lahendeid,
 • joonestada funktsioonide graafikuid ning lugeda graafikult funktsiooni omadusi;
 • korrastada ja töödelda lihtsamaid statistilisi andmeid, arvutada ning tõlgendada leitud karakteristikuid,
 • leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust,
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki ning rakendada neid oskusi lihtsamatel juhtudel muude geomeetriliste kujundite juures,
 • arvutada tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kujundite pindala ja ruumala.


Eksamiks vajalikud vahendid
Eksamile tulles peavad eksaminandil kaasas olema kirjutus- ja joonestusvahendid (viimaste hulgas teritatud pliiats, joonlaud, sirkel, kustutuskumm). Töö kirjutamiseks vajaliku paberi annab kool. Eksamil on lubatud kasutada kalkulaatorit, mis ei tohi sisalda teksti. Õpitud valemeid tuleb teada peast. Kui kalkulaatoril on klahvid, mis võimaldavad arvutada ilma valemeid kasutamata, siis vajalikud valemid tuleb eksamitöösse ikkagi kirjutada. Eksamil ei ole lubatud kasutada õpikuid, käsiraamatuid, teatmikke ega muid abivahendeid. Töö vormistamisel ei tohi kasutada punast värvi.

Soovitusi õpilastele eksamiks valmistumiseks
Jooksva õppetöö kõrval koolis lahenda kodus iseseisvalt veel täiendavaid ülesandeid. Harjutamiseks on sobiv kasutada ka eelmiste aastate eksamiülesandeid.

Allikas: ekk.edu.ee

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 04. 2010. 02:06