banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

PIL

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: PIL Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.PIL,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

PAKENDI INFOLEHT

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama ELEVIT Pronatal’i täpselt juhistele vastavalt.
-                 Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-                 Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
 
Infolehes antakse ülevaade:
1.       Mis ravim on ELEVIT Pronatal ja milleks seda kasutatakse
2.       Mida on vaja teada enne ELEVIT Pronatal’i võtmist
3.       Kuidas ELEVIT Pronatal’i võtta
4.       Võimalikud kõrvaltoimed
5.       ELEVIT Pronatal’i säilitamine
6.       Lisainfo
 
ELEVIT PRONATAL õhukese polümeerikilega kaetud tabletid
 
-                 Ühes tabletis sisalduvad toimeained on:
 
12 vitamiini:
Vitamiin A                                   3600 RÜ
Vitamiin B1                                  1,55 mg
Vitamiin B2                                  1,8 mg
Vitamiin B6                                  2,6 mg
Vitamiin B12                                4,0 µg
Vitamiin C                                   100,0 mg
Vitamiin D3                                 500 RÜ
Vitamiin E                                   15 RÜ
Kaltsiumpantotenaat                     10,0 mg
Biotiin                                         0,2 mg
Foolhape                                     0,8 mg
Nikotiinamiid                                19,0 mg
 
7 mineraalainet ja mikroelementi:
Raud                                           60,0 mg
Kaltsium                                      125,0 mg
Vask                                           1,0 mg
Magneesium                                100,0 mg
Mangaan                                     1,0 mg
Fosfor                                         125,0 mg
Tsink                                           7,5 mg
 
-                 Abiained on:
 
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mannitool, etüültselluloosi vesidispersioon, makrogool 6000, makrogool 400, glütserooldistearaat, ˛elatiin, mikrokristalne tselluloos, etüültselluloos, naatriumglükolaattärklis, magneesiumstearaat, povidoon K90, povidoon K30.
 
Tableti kate: hüpromelloos, etüültselluloosi vesidispersioon, makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).
 
Müügiloa hoidja:
Bayer Oy,
Suomalaistentie 7,
02270 Espoo,
Soome

Tootja:
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51-61
D-59320 Ennigerloh
Saksamaa

1.       MIS RAVIM ON ELEVIT PRONATAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
 
ELEVIT Pronatal’i pakendis on 30 tabletti.
 
ELEVIT Pronatal’i võetakse rasedus- või imetamisaegseks vitamiinide ja mineraalainete puuduse vältimiseks või raviks, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.
 
Vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid on elutähtsad toitained. Neid ei toodeta organismis, mistõttu neid peab saama toiduga. Need ained on vajalikud inimese igapäevaseks elutegevuseks – hingamiseks, seedimiseks, energia tootmiseks, reproduktsiooniks, kasvuks – samal ajal kuuluvad nad paljude kudede ja organite koostisse.
 
Rasedad ja rinnaga toitvad naised vajavad oluliselt rohkem vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente kui mitterasedad, kuna rase naine peab vajalike toitainetega varustama nii enda kui lapse organismi. Rinnaga toitmise ajal on nende toitainete vajadus veelgi suurem.
 
Tasakaalustatud toitumise puhul ning mitte tarvitades nikotiini ja alkoholi, on rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel tavaliselt piisavalt vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente. Sellele vaatamata võib raseduse ja imetamise ajal tekkida nende vaegus. Vajalike toitainete vaeguse üheks põhjuseks võib olla näiteks sage oksendamine raseduse alguses.
Toitainete vaeguse tagajärgedeks võivad olla näiteks kehvveresus ja väsimus emal ning kasvupeetus ja naha- ja limaskestade muutused lapsel.
 
ELEVIT Pronatal kaetud tablett on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. See sisaldab antud perioodil vajalikke tähtsaid toitaineid. Seeläbi hoitakse ära vaegusseisundite teke nii emal kui lapsel.
 
2.       MIDA ON VAJA TEADA ENNE ELEVIT PRONATAL’I VÕTMIST
 
Ärge võtke ELEVIT Pronatal’i:
-        kui te olete ülitundlik (allergiline) ELEVIT Pronatal’i mõne koostisosa suhtes.
-        kui teil esineb A‑ ja/või D‑vitamiini hüpervitaminoos (vitamiiniliigsus).
-        kui teil esineb neerufunktsiooni häireid, raua kuhjumist või raua omastamise häireid.
-        kui teil on hüperkaltseemia (vere suurenenud kaltsiumisisaldus) või hüperkaltsiuuria (kaltsiumi suurenenud eritumine uriiniga).
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ELEVIT Pronatal:
Mitte ületada soovitatud annust 1 tablett päevas. ELEVIT Pronatal’i ei tohi võtta koos teiste A‑ ja/või D‑vitamiini sisaldavate ravimitega, et vältida nende vitamiinide üleannustamist.
 
ELEVIT Pronatal kaetud tabletid sisaldavad laktoosi ja mannitooli.
 
Te ei tohi ELEVIT Pronatal tablette kasutada, kui teil esineb laktaasi defitsiit, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni sündroom (imendumishäired).
 
Mannitoolil võib olla kerge lahtistav toime.
 
Kui oodatud ravitoime ei avaldu, pöörduge arsti poole.
 
Kui te kasutate muid ravimeid või saate ravi, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.
 
Rasedus ja imetamine
ELEVIT Pronatal on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele.
 
Üldjuhul ei tohi rasedatel ja rasestumisvastaseid vahendeid mittekasutavatel naistel retinooli (vitamiin A) ööpäevane annus ületada 5000 RÜ ja kolekaltsiferoolil (vitamiin D3) 600 RÜ, kuna esineb väärarengute tekke oht lapsel. Sama kehtib ka rinnaga toitmise ajal.
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
ELEVIT Pronatal ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.
 
Võtmine koos teiste ravimitega:
ELEVIT Pronatal’i tuleb võtta 2 tundi enne või 2 tundi pärast tetratsükliinide (antibiootikumid) manustamist. Antatsiidide (kõrvetiste ravimid) ja ELEVIT Pronatal’i võtmise vahe peab olema 3 tundi.
 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
 
3.       KUIDAS ELEVIT PRONATAL’I VÕTTA
 
Võtke üks tablett päevas koos klaasi veega, eelistatavalt söögi ajal.
 
Hommikuse iivelduse esinemisel soovitatakse tablett võtta lõuna ajal või õhtul.
 
ELEVIT Pronatal’i soovitatakse võtta üks kuu enne rasestumist (või raseduse planeerimise ajal), kogu raseduse kestel ning kuni rinnaga toitmise aja lõpuni.
 
Kui teil on tunne, et ELEVIT Pronatal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.
 
Kui te unustate ELEVIT Pronatal’i võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake lihtsalt oma päevaannuse võtmist.
 
Kui te võtate ELEVIT Pronatal’i rohkem kui ette nähtud:
ELEVIT Pronatal’i üksikute koostisainete sisaldus ei ole ohtlik isegi pärast juhuslikku üleannustamist. Siiski ei tohi ületada soovitatud ööpäevast annust.
 
A‑ ja D3‑vitamiini suurte annuste igapäevane võtmine võib olla ohtlik veel sündimata lapsele (vt „Rasedus ja imetamine).
 
4.       VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
 
Nagu kõik ravimid, võib ka ELEVIT Pronatal põhjustada kõrvaltoimeid.
 
ELEVIT Pronatal on hästi talutav. Harvadel juhtudel võivad tekkida kerged seedetrakti häired (nt kõhukinnisus ja kõhulahtisus). Need kaovad enamasti ilma, et oleks vaja ELEVIT Pronatal’i võtmist lõpetada.
 
Väga harva on kirjeldatud allergilisi reaktsioone, sealhulgas löövet, astmat, naha ja limaskestade turset ning nõgestõbe.
 
Kuna ELEVIT Pronatal sisaldab rauda, võib väljaheite muutuda tumedaks. See on ohutu.
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.
 
5.         ELEVIT PRONATAL’I SÄILITAMINE
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C, niiskuse eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
 
6.      LISAINFO
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
 
Bayer HealthCare, Consumer Care Division
Bayer OY Eesti Filiaal
Lauteri 5,
10114, Tallinn
tel. +372610 6757

Infoleht on viimati kooskõlastatud: oktoober 2005

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 1. 06. 2010. 05:55