banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Riiklik koolitustellimus 2010-2012

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Riiklik koolitustellimus 2010-2012 Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Riiklik koolitustellimus 2010-2012,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Riiklik koolitustellimus 2010-2012

Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate riigi kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning munitsipaal- ja erakutseõppeasutuste riiklik koolitustellimus kutseõppes aastateks 2010-2012 kinnitati 14. jaanuaril 2010. a. haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 21. Kutseõppe riiklik koolitustellimus perioodiks 2010-2012 esitatakse õppekavarühmade lõikes käskkirja lisas 1.

Riiklik koolitustellmus (edaspidi RKT) koostatakse selleks, et tagada kõikidele õppida soovijatele võimetele ja vajadustele vastavate õppekohtade olemasolu ning luua eeldused tööturu vajadustele vastava tööjõu kujundamiseks, lähtudes majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist ning koolide võimalustest. Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatavate õppekohtade arv kinnitatakse kolmeks aastaks.

Kutseõppe RKT kujundamiseks on HTMis koostatud sotsiaalse ja majandusliku vajaduse analüüs, mis on aluseks kutsehariduse riiklikule koolitustellimusele perioodil 2010-2012. Sotsiaalse vajaduse all mõeldakse eelkõige potentsiaalseid õppijaid ehk kui palju on perioodil 2010-2012 isikuid, kes kutseõpet vajavad ning missugused on nende eelistused erialade suhtes. Majandusliku vajaduse hindamise peamiseks aluseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud tööjõuvajaduse prognoos aastani 2016 ning andmed õppeasutuste lõpetajate rakendumise kohta tööturul. Lisaks sotsiaalsetele ja majanduslikele vajadustele lähtutakse RKT koostamisel ka õppeasutuste võimest õpet tellitud mahus läbi viia, mis väljendub õppeasutuste senise riikliku koolitustellimuse täitmise statistikas.

Sotsiaalse ja majandusliku vajaduse analüüs on koostatud õppekavarühmade lõikes ja esitati arvamuse avaldamiseks Sotsiaalministeeriumile, Põllumajandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumile, töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonidele ning kutse- ja erialaliitudele.

Kutseõppes tervikuna kavandatakse perioodiks 2010-2012 õpilaste arvu mõningast tõusu, sest viimaste aastate jooksul on oluliselt suurenenud noorte huvi kutsehariduse omandamise vastu. 2010. aastaks on riikliku koolitustellimuse koolituskohtade arv kokku 24 333, sh 813 HEV ja 348 koolituskohta vanglaõppes õppijatele. 2011. ja 2012. aastaks planeeritakse RKT kokku vastavalt 25 250 ja 25 292 koolituskohale.

Allikas: hm.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 03:36