banner_ardu-grill.PNG

et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Beebikool

Moekool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE

MEHELT MEHELE

Toidukool

Väikelaste kool

Põhikool

Ametikool / Kutsekool

Gümnaasium

Ülikool / Kõrgkool

Liikluskool / Autokool

Elukool / Elukestev õpeturvakood

lapsevanem-logo.gif

Erivajadustega kutseõppur

Lapsevanem.ee - Sisukestev õpe lapsevanemale :: Erivajadustega kutseõppur Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat.Erivajadustega kutseõppur,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort

Erivajadustega kutseõppur

Milline on erivajadus?

 • eriline andekus,
 • õpi- või käitumisraskus,
 • terviserike, puue
 • või ka pikemaaegne õppetööst eemalviibimine
 • toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õpikeskkonnas (õppevahendid, meetodid, õpperuumid, suhtluskeel) või vastava rühmaga töötamiseks töökavas.

Puudega isikute puhul, kellele vastavalt “Sotsiaalhoolekandeseadusele” on koostatud rehabilitatsiooniplaan (RP) , arvestatakse õppetöö korraldamisel RPs toodud soovitustega rehabilitatsiooniteenuste läbiviimiseks ning vastavalt RP-le isikule osutatavate teenustega.

Erivajadustega isikule Kutseõppeasutuse seaduses (KÕAs) kohaldatavad eritingimused

 • Eritingimusteks käesoleva määruse tähenduses loetakse tulenevalt isiku erivajadustest
  kohandatud õpikeskkonda, õppekavu, rakendatavaid tugisüsteeme ja sotsiaalset võrgustikku.
 • KÕA loob koostöös asukohajärgse maavalitsuse ja õppija elukohajärgse valla või linnaga õppijale võimalused kutsehariduse omandamiseks, arvestades võimaluste piires õppija soove, erivajaduste spetsiifikat ja võimalusi saada sobivat tööd.
 • Üldjuhul erivajadusega isikutest eraldi õpperühma ei moodustata.
 • Eraldi õpperühmad moodustatakse juhul, kui see on vajalik erivajadustega õppijatele paremate õppimisvõimaluste loomiseks.
 • Erivajadustega õppijatest eraldi õpperühmade moodustamise alused kehtestab kutseõppeasutuse nõukogu.
 • Õppeasutus koostab erivajadusega isikule kooli õppekavast lähtuva individuaalse õppekava, kus on arvestatud rehabilitatsiooniplaanis tehtud soovitusi.

Erivajadusega isikule individuaalse õppekava koostamine

Individuaalse õppekavaga määratakse vastavalt vajadusele:

 • kooli õppekavaga võrreldes vähendatud või kõrgendatud nõudeid õppesisule ja õpitulemustele õppekavas;
 • erisused õppekorralduses; 
 • õppevara, ruumi- ja inimressursi kaasamise vajadus ja põhimõtted 
 • õppeaja lühendamine või pikendamine.

Individuaalse õppekava koostamise algatamise, selle koostamise, vormistamise ja rakendamise osas lähtutakse haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2004. a määruses nr 61 „Individuaalse õppekava järgi õppimise kord” sätestatud korrast. Õppeasutus võib rakendada kutseõppe ettevalmistavat moodulit õppija sotsiaalsete oskuste ja toimetuleku suurendamiseks.

Erivajadusega õppijale rakendatavad tugisüsteemid

KÕAs rakendatavad tugisüsteemid (nt e-õppe rakendamine, logopeedi teenus, viipekeele kasutamise võimalus õppetöös, praktilised õppemeetodid jne) ning nende rakendamise põhimõtted määratakse õppekorralduseeskirjas, et efektiivselt kaasata erivajadusega isikuid kutseõppesse.

Õppepraktika korraldamisel tuleb lähtuda eritingimustest, mida õpilane vajab. Koostöös õppepraktikat korraldava töökohaga koostatakse individuaalne üleminekuplaan üleminekuks kutseõppest tööellu ja vajalike oskuste omandamiseks

Erivajadustega isiku individuaalse arengu toetamine

Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse erivajadustega õppijaga koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukogu ja kooli nõukoguga ning selle kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

Õppeasutus nõustab õppijat toetavate abivahendite ning nende soetamiseks ettenähtud toetuste osas. Õppeasutuse füüsilise keskkonna kujundamisel arvestatakse võimaluse piires erivajadustega õppijatega.

Vt. lisa: Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord

Allikas: hm.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 2. 06. 2010. 03:52